top of page

หลักการของคีโตเจนิค

ก่อนจะเริ่มทานคีโต ต้องเข้าใจหลักการและมีจุดประสงค์ของการเปลี่ยนวิถีชีวิตก่อนค่ะ

หลักๆเลยคือเราจะเปลี่ยนระบบร่างกายของเราให้มาใช้ไขมันเป็นพลังงานแทนน้ำตาล จุดมุ่งหมายหลักคือ keto adapted ซึ่งจะใช้เวลา 2-3 เดือน

bottom of page